OBCHODNÍ PODMÍNKY

(dále jen 'OP')

 

I. ÚVOD

Na těchto stránkách je provozován elektronický obchod specializované prodejny s pivním sortimentem – pivotéky – PIVO&BEER,www.pivoabeer.cz nabízející prodej vybraného spotřebního zboží.

 

Provozovatelem www.pivoabeer.cz a dodavatelem nabízeného zboží je firma Ing. Luboš Hroch

 

II. IDENTIFIKACE SMLUVNÍCH STRAN

 

1. prodávající:

Ing. Luboš Hroch, se sídlem Kepákova 11, 61200 Brno

IČ: 61441112, DIČ:CZ7003253961

 

2. kupující:

Za kupujícího lze považovat pouze osobu (fyzickou nebo právnickou, včetně velkoobchodních partnerů), která je jako kupující označena v řádně vyplněných formulářích systému pivoabeer.cz. Kupující výslovně prohlašuje, že do příslušných registračních, objednávkových aj. formulářů vyplnil údaje identifikující jeho osobu (jméno a příjmení, bydliště, telefonní čísla, E-mail, místo doručení zboží,.....) správně a pravdivě. Kupující u nás může nakupovat pouze dosáhl-li věku 18-ti let. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke zpracování těchto osobních údajů pro účely uvedené v čl. III. těchto OP. Kupující je povinen vyhovět požadavkům prodávajícího v rámci ověřování správnosti a pravdivosti údajů obsažených ve Formuláři objednávky.

 

 

III. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Osobní údaje, potřebné pro komunikaci s kupujícím, budou použity výhradně pro účely objednávkového systému zboží, pro účely vnitřních rozborů a analýz sloužících k vyhodnocení systému. Vyhrazujeme si právo uživatele s použitím těchto údajů informovat o svých připravovaných aktivitách - slevy, akce apod.

 

Firma Ing. Luboš Hroch se zavazuje, že osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně, s výjimkou případů, kdy tak stanoví zákon ve vztahu k orgánům českého státu a státní správy.

Registrací údajů v systému www.pivoabeer.cz kupující vyslovuje souhlas s výše uvedeným účelem použití osobních údajů a potvrzuje skutečnost, že tato data byla poskytnuta dobrovolně.

 

 

IV. PŘEDMĚT KUPNÍ SMLOUVY

 

1. závazek prodávajícího

Prodávající se v případě uzavření kupní smlouvy zavazuje dodat kupujícímu předmět koupě a převést na něho vlastnické právo k předmětu koupě.

 

 

2. závazek kupujícího

Kupující se v případě uzavření kupní smlouvy zavazuje dodané zboží převzít a zaplatit prodávajícímu nebo přepravci sjednanou kupní cenu.

 

3. předmět koupě

Předmětem koupě podle uzavřené kupní smlouvy je zboží specifikované co do výrobce, názvu, druhu, množství, váhy, rozměrů, ceny apod. v objednávce kupujícího.

 

 

V. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN PŘI OBJEDNÁNÍ A DODÁNÍ VYBRANÉHO ZBOŽÍ

 

1. místo a doba dodání

Závazek prodávajícího dodat kupujícímu zboží je splněn doručením zboží v místě dodání zboží a ve sjednané lhůtě dodatelnosti. Místem dodání zboží je místo takto označené kupujícím v objednávkovém formuláři a sjednanou lhůtou dodatelnosti je buď doba, na které se smluvní strany dohodly a nebo lhůta, která je uvedená u konkrétního zboží na www.pivoabeer.cz s tím, že tato lhůta je orientační a může být prodávajícím v odůvodněných případech překročena.

 

2. objednávka

Odeslaná platná objednávka představuje až na výjimky uvedené v tomto odstavci neodvolatelný návrh kupujícího na uzavření kupní smlouvy týkající se zboží specifikovaného v objednávce. Lhůta pro přijetí návrhu kupujícího na uzavření kupní smlouvy prodávajícím (akceptační lhůta) činí v pracovních dnech max. 24 hod. počínaje dobou, kdy byla objednávka kupujícím odeslána do www.pivoabeer.cz. Objednávka může být zrušena (stornována) v těchto případech:

a) po vzájemné dohodě, a to v jakémkoli okamžiku, přičemž prodávající je oprávněn storno objednávky nepřijmout, pokud se nejedná o důvod uvedený v odst. 2.b)

b) ze strany kupujícího, jen do doby ověření (viz poslední věta odst. 2., čl.II.) a následného potvrzení objednávky prodávajícím

c) prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávají bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu, nejdéle však do 14 dní poté, co se prodávající o této skutečnosti dozvěděl.

d) zákazník i dodavatel mohou zrušit objednávku zákazníka, bez udání důvodu, až do potvrzení objednávky dodavatelem. Pokud zruší objednávku dodavatel, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit.

 

3. způsob převzetí zboží oprávněnou osobou

Za doručení zboží kupujícímu lze považovat převzetí zboží kupujícím nebo jinou osobou zdržující se v době doručení na místě dodání (oprávněná osoba). Pokud se předávající osobě nepodaří doručit zboží podle předcházející věty, považuje se zboží za doručené jeho převzetím kupujícím v době a místě určeném k vyzvednutí předávající osobou (úložní doba a místo). Úložní dobu a místo oznámí předávající osoba kupujícímu vhodným způsobem. Předání a převzetí zboží musí kupující nebo oprávněná osoba písemně potvrdit předávající osobě.

 

4. úložní doba, částečné plnění

Za doručení zboží kupujícímu lze konečně považovat, v případě jeho nepřevzetí kupujícím či oprávněnou osobou, poslední den úložní lhůty určené k vyzvednutí předávající osobou. Kupující je vždy povinen převzít zboží dodané nejpozději 7 dnů po uplynutí dodací lhůty. Kupující je povinen přijmout také částečné plnění, tedy dodání pouze části předmětu koupě. Pokud se strany nedohodnou v konkrétním případě jinak, zaniká částečným plněním závazek prodávajícího dodat zbývající část předmětu koupě

 

5. doprava

Prodávající zajistí dopravu zboží do místa dodání. Prodávající je oprávněn dopravit zboží prostřednictvím třetí osoby (předávající osoby). Dopravu zboží zajistí prodávající dle dispozic, které kupující uvedl do objednávkového formuláře (zpravidla prostřednictvím společností INTIME,PPL). Případná úhrada nákladů dopravy ze strany kupujícího (dle podmínek uvedených v čl. VI.) je splatná společně se sjednanou kupní cenou.

 

 

VI. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

1. cena předmětu koupě

Smluvní strany se dohodly na kupní ceně předmětu koupě, která je jako cena objednaného zboží uvedena v katalogu zboží prodávajícího, tato kupní cena již obsahuje DPH. Kupní cena může být kupujícím uhrazena pouze způsoby, které jsou nabízeny na Metrpiva.cz. Uhrazení kupní ceny je podmínkou předání předmětu koupě kupujícímu a přechodu vlastnického práva k předmětu koupě na kupujícího.

 

2. zpoplatnění dopravy

Ke kupní ceně (viz předcházející odstavec) bude připočten paušální poplatek dle počtu balíků zaslaných na jednu adresu:

 

a) poplatek 150 Kč – za přepravu 1 balíku

b) poplatek 180 Kč - za přepravu 2 balíků

c) poplatek 200 Kč – za přepravu 3 a více balíků

d) poplatek 0 Kč - za přepravu zboží v celkové hodnotě nad 2.500 Kč

 

Ve výše uvedených cenách je zahrnut i jeden opakovaný dovoz zboží pro případ prvotního nezastižení zákazníka a veškeré další související náklady spojené s balením a expedicí objednaného zboží.

 

Každá ze smluvních stran si hradí veškeré náklady spojené s využitím www.pivoabeer.cz, především pak náklady spojené s užitím příslušného hardware a software a přístupem na internet.

 

 

VII. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 

1. kupující

Kupující *) je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, a to vrácením nepoškozeného a nepoužitého předmětu koupě v původním nepoškozeném obalu včetně příslušenství, veškerého označení použitého výrobcem, návodu a záručního listu nejpozději do 14 dnů od převzetí předmětu koupě.


V takovém případě je mu vrácena celá částka včetně poštovného za doručení balíčku od nás ke kupujícímu do 30 kalendářních dnů převodem na učet a to až po obdržení vráceného zboží prodejcem. Zboží je možno vrátit pouze ve stejném stavu, v jakém jej zákazník obdržel. V případě, že zákazník vrací ve 14-ti denní lhůtě zboží použité, poškozené, prané, bez původních obalů, visaček... nebude mu vrácena kupní cena za zboží v plné výši. Prodejce v tomto případě poníží kupní cenu o opotřebení. Zboží zasílá zákazník zpět na vlastní náklady. V případě, že zákazník vrací zboží na dobírku, nebude zásilka námi převzata!


Dle § 53 odst.10 Občanského zákoníku účtujeme zákazníkovi skutečně vynaložené náklady spojené s výměnou či vrácením zboží (rozbalení zboží, kontrola zboží, zda je kompletní, nepoškozené, znovuzavedení zboží do systému, vystavení opravného dokladu, vrácení peněz zákazníkovi, naskladnění zboží, znovuzavedení zboží do prodeje...) Částka účtována zákazníkovi je 200 Kč.

Je-li k zakoupenému a řádně zaplacenému předmětu koupě přidán v rámci akční nabídky další předmět zdarma, je v případě odstoupení od kupní smlouvy kupující povinen vrátit i tento nepoškozený a nepoužitý předmět v původním nepoškozeném obalu. Kupující není oprávněn podle předcházející věty odstoupit od kupní smlouvy, jejímž předmětem je mimo jiné koupě zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání. Obecná úprava odstoupení od kupní smlouvy je obsažena v ustanoveních § 52 a násl. Občanského zákoníku.

 

*) pokud se jedná o kupujícího, který uzavřel tzv. spotřebitelskou smlouvu (§ 52 a násl. Občanského zákoníku)

 

V případě, že se balíček rozbije při dopravě, informujte nás prosím nejpozději do dvou dnů ode dne převzetí. Pokud tak neučiníte nebude na reklamaci brán zřetel.

2. prodávající

Prodávající je oprávněn písemně odstoupit od kupní smlouvy, jestliže předávající osoba vrátí zpět prodávajícímu předmět koupě nepřevzatý kupujícím v úložní době (viz čl. V.4. těchto podmínek). V případě ukončení smluvního vztahu v souladu s předcházející větou je kupující povinen uhradit prodávajícímu veškeré vynaložené náklady a škody vzniklé v důsledku nemožnosti splnit předmět kupní smlouvy.


Za odstoupení od smlouvy se nepovažuje nevyzvednutí nebo odmítnutí zásilky.

Nevyzvednutí  zásilky v úložní době nebo její odmítnutí,  je považováno za porušení smlouvy ze strany kupujícího a  prodejce si sjednává právo účtovat smluvní pokutu ve výši 500,- Kč a náklady spojené s expedicí zásilky. O přijetí,  zpracovávání a expedici objednávky je kupující informován na email uvedený ve svém zákaznické profilu. Veškeré argumentace a odůvodnění nepřevzetí  či odmítnutí zásilky (např. neobdržení výzvy od doručovatele, neobjednání zboží) je považováno za čistě účelové. Spotřebitel má právo do 7 dnů aktivně požádat o opětovné zaslání objednaného zboží. V takovém případě nebude smluvní pokuta účtována.


X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravené v těchto podmínkách se řídí právní úpravou občanského zákoníku.

 

2. Obchodní podmínky jsou platné s účinnosti od 1.1.2012.

 

 

XI. SCHVÁLENÍ OP ZE STRANY KUPUJÍCÍHO

 

V okamžiku, kdy kupující v systému www.pivoabeer.cz klikne na odkaz "OBJEDNAT" umístěný pod formulářem objednávky, má prodávající za to, že ze strany kupujícího byly tyto Obchodní podmínky řádně prostudovány a jsou tak bezvýhradně akceptovány a podle vůle kupujícího se stávají součástí ujednání stran v kupní smlouvě.

 

Aktuality

29.3.2017

Lednice aktuálně!

Čerstvé pivo z našich lednic ...

22.9.2015

Oktoberfest 2015

27.7.2015

Doplnění zásob - Svět + Exotika

Novinky ze světových a exotických piv

archiv

TOPlist

 

Najdete nás také na: